استفاده چسب تیغ شیشه پاک کن قبل نقاشی ساختمان و رنگ آمیزی

چگونه با چسب و تیغ شیشه پاک کنی قرنیز ها رو ماسک کنیم تا در هنگام رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان رنگی نشوند.

 

آماده سازی سطوح با چسب و تیغ قبل از نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان

 

استفاده از چسب کاغذی برای ماسک کردن قبل از رنگ آمیزی منازل پیشنهاد می شود.

 

چسب کاغذی ها در دو عرض

  1. ۲ سانتی متری
  2. ۵ سانتی متری

 

تولید و عرضه می شوند

 

مزایای چسب کاغذی

 

  • چسبندگی نسبتاً قوی
  • چسبندگی کوتاه مدت به طوری که تا چند روز نیاز به ماسک کردن سطوح را تامین می کند.
  • استفاده از چسب کاغذی بر روی سطوح به عنوان زیر کار توصیه می شود و بر روی آن آسان پوش الصاق می شود.