رنگ آمیزی سطوح کوره های صنعتی با رنگ های مرغوب و درجه یک

رنگ آمیزی کوره های صنعتی با رنگ نسوز حرارت مقاوم تا ۶۵۰ درجه سانتی گراد

 

 

epoxy fireproof 650 C

رنگ آمیزی کوره های صنعتی به عنوان بخشی حیاتی از تجهیزات کارخانه باید با رعایت کامل اصول و استاندارد های تایین شده صورت گیرد.

معمولا برای رنگ آمیزی این گونه از تجهیزات از رنگ های نسوز، رنگ های حرارت مفاوم،رنگ های عایق با توجه به دما و نوع کاربری استفاده می شود.

رنگ های مقاوم حرارت برای مقاومت در برابر گرما  و محافظت از سطوح و فلزات کوره ها در برابر اکسایش و خورندگی و دیرتر ذوب شدن سطح کوره استفاده می شود.