رنگ آمیزی و بازسازی کوره های پخت صنعتی در انواع گوناگون

آماده سازی  سطوح برای رنگ آمیزی کوره ها

 

رنگ آمیزی کوره های پخت نقاشی ساختمان تجهیزات صنعتی

 

در ابتدای امر بایستی تمام سطوح را به وسیله ی فرز مینی با فرز انگشتی تمیز کرده و رنگ قدیمی یا زنگ آهن را کاملا تمیز نماییم.

رنگ آمیزی سطوح و تجهیزات کوره های پخت صنعتی

رنگ آمیزی سطوح صنعتی در کاربردی و موارد زیر کاربرد دارد

حفظ سطوح در برابر اکسایش

مقاومت در برابر عوامل جوی

مقاومت عالی در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی

محافظت از سطوح در برابر عوامل خورنده  و اسیدی

استفاده در محیط نیمه صنعتی

محیط خورنده صنعتی

اسکلت های فلزی

مخازن و خط لوله