پرایمر جوتاشیلد مقاوم قلیایی

معرفی محصول جوتن 

پرایمر جوتا شیلد مقاوم قلیایی جوتن

 

پرایمر مقاوم قلیایی جوتاشیلد جوتن

 

یکی از بهرین پرایمر های پایه آب جوتن با کیفیت بالا می باشد و براساس کوپلیمر ساخته شده است که در برابر مواد قلیایی مقاوم و دارای چسبندگی فوق العاده ای می باشد.

 

توصیه در اجرای رنگ آمیزی نما

 

باید سطح کار عاری از هرگونه گردو غبار و روغن ، گریس و یا دوده باشد.

حتماً از میزان سستی و یا محکم بودن سطوح با خبر شوید و از پرایمر های آکریلیک جوتن استفده کنید.