پرایمر جوتن Jotashield Thermo Primer آکریلیک جوتاشیلد سطوح گچی مخصوص رنگ عایق Jotashield Thermo

پرایمر مخصوص رنگ جوتن عایق حرارتی Jotashield Thermo Primer جوتاشیلد

 

پرایمر جوتن Jotashield Thermo Primer جوتاشیلد رنگ نما

 

مقاومت قلیایی استثنایی و خواص نفوذ برتر این پرایمر باعث می شود این پرایمر حلال آب رزین آکریلیک شرایط مساعدی برای رنگ آمیزی نما ایجاد کند.

 

توصیه هایی قبل از مصرف

 

پرایمر ها در تهیه زیرسازی یک دیوار ضروری است و باید قبل از استفاده از یک بافت یا یک روکش مطمئن شویم که پایداری رنگ استفاده می شود. به خصوص اگر دیوار است که برای اولین بار نقاشی شده است.