جدول ترکیب رنگ ها

 

 

جدول ترکیب رنگ ها

 

رنگ های اصلی شامل آبی ،زرد وقرمز می باشد که از ترکیب آنها رنگ های دیگری به وجود می آید.

 

ترکیب رنگ ها

منبع:کتاب نقاشی ساختمان به زبان ساده