مادررنگ مشکی سحر

in the name of GOD

 

مادررنگ مشکی رنگ سحر

 

مادررنگ های مشکی سحر از بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه ساخته شده اند وتاثیر بسیار قوی بر روی رنگ ها و تغییر رنگ آنها می گذارند.

نکته ی مهم:

مادررنگ مشکی تاثیر بسیاری روی رنگ دارد باید دقت شود . استفاده از رنگ مشکی در ساخت رنگ مورد نظر نیاز به مهارت دارد و امکان دارد با کمی اشتباه در میزان مشکی به رنگ مورد نظر نرسیم.