مادررنگ گل ماش سحر

in the name of GOD

مادررنگ گِل ماش سحر

 

ساخته شده از بهترین مواد می باشند.

این رنگ ها برای ترکیب با رنگ های دیگر ساخته شده اند و از ترکیب این مادررنگ پرکاربرد با رنگ سفید رنگ های کرم،استخوانی،شیری و هر رنگی از این نوع با تنالیته های مختلف می سازند.