رنگ آمیزی کشتی SeaDream II با رنگ های اپوکسی صنعتی جوتن

رنگ آمیزی کشتی SeaDream II با رنگ های مختلف صنعتی از محصولات جوتن

 

یکی از نقاط قوت در رنگ آمیزی این کشتی به کار گیری رنگ Hard Top AX جوتن بود که باعث ایجاد پایان کاری مطلوب شده است.

 

مالک: باشگاه قایق بادبانی SeaDream
نوع کشتی: کشتی کروز گردشگری
ابعاد: طول 104.81 متر، پهنا 15 متر
پوشش: Jotamastic 80، SeaQuantum فوق العاده، Hardtop AX

 

پروژه رنگ آمیزی کشتی SeaDream II با رنگ های صنعتی جوتنکشتی گردشگری SeaDream II

 

نظر مشاور ارشد کمپانی جوتن

رنگ جوتن Hardtop AX رنگ بسیار ایده آلی است و در نهایت سطحی صاف و صیقلی ایجاد می کند حتی اگر با غلطک رنگ آمیزی شده باشد.

 

کشتی SeaDream II در حال عملیات رنگ آمیزیکشتی SeaDream II در حال عملیات رنگ آمیزی - ۲۰۱۵ کشتی seadream حوض خشککشتی SeaDream II در حوض خشک